§ 1

Foreningen der er upolitisk, har til formål:

-         at medvirke til at fremme sammenholdet lokalt.

-         at tage initiativ til løsning af opgaver af fælles art.

§ 2

Som medlem kan optages alle, som føler tilknytning til Gabøl og omegn. Såfremt de er fyldt 16 år.

§ 3

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen og afgår skiftevis 2 og 3 – første gang ved lodtrækning. Tillige vælges der 2 revisorer for 1 år af gangen og 2 suppleanter for 1 år af gangen.

§ 4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, som afholdes i februar.
Indkaldelse hertil bekendtgøres senest 21 dage før generalforsamlingen ved omdeling af aktivitetskalender til
medlemmer samt offentliggørelse af indkaldelsen og dagsordenen på hjemmesiden: www.gabol.dk
og
opsætning af indkaldelse og dagsordenen i nyhedskassen ved Legepladsen.

Dagsordenen er følgende:

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Indkomne forslag (senest 14 dage før generalforsamlingen).

Fastsættelse af kontingent (regnskabsår er kalenderår).

Valg af bestyrelse og revisorer, samt suppleanter (skriftlige forslag og afstemning).

Evt.

§ 5

Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage.

§ 6

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens kapital og beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede.

§ 7

Den årlige beboerfest holdes af foreningen, men den ledes og planlægges af et udvalg bestående af 4-8 personer, som vælges ved selve festen og afgår efter tur 2-4 personer af gangen.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes hvis 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kræver det.

§ 9

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Alle afgørelser sker ved simpel stemmeflertal. Dog med undtagelse af ændringer af vedtægter, som afgøres med ¾ af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 10

Foreningens opløsning kan ske, når det vedtages af ¾ af de mødte stemmeberettigede på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst 2 mdr. mellemrum.

§ 11

Foreningens midler skal ved ophævelse anvendes efter den sidste generalforsamlings beslutninger.

Ovenstående vedtægter er som besluttet på generalforsamlingen, d. 21. februar 2000

Ændringer i forhold til tidligere vedtægter § 3 og § 4

Gabøl, d. 21.02.00

Ændringer i forhold til tidligere vedtægter § 4 og § 7
Gabøl, d. 21.02.08

Del siden